百家姓拼音版,注音百家姓全文

家姓全文带拼音,跟着百家姓注音版朗读《百家姓》吧!你的姓氏在百家姓中吗?

《百家姓》拼音版

《百家姓》
北宋初年钱塘儒生编撰
 • Zhào
 • Qián
 • Sūn
 • Zhōu
 • Zhèng
 • Wáng
 • Féng
 • Chén
 • Chǔ
 • Wèi
 • Jiǎng
 • Shěn
 • Hán
 • Yáng
 • Zhū
 • Qin
 • Yoú
 • Shi
 • Zhāng
 • Kǒng
 • Cáo
 • Yán
 • Huà
 • Jīn
 • Wèi
 • Táo
 • Jiāng
 • Xiè
 • Zōu
 • Bǎi(Bó)
 • Shuǐ
 • Dòu
 • Zhāng
 • Yún
 • Pān
 • Fàn
 • Péng
 • Láng
 • Wéi
 • Chāng
 • Miáo
 • Fèng
 • Huā
 • Fāng
 • Rén
 • Yuán
 • Liǔ
 • Fēng
 • Bào
 • Shǐ
 • Táng
 • Fèi(Bì)
 • Lián
 • Cén
 • Xuē
 • Léi
 • Tāng
 • Téng
 • Yīn
 • Luó
 • Hǎo
 • ān
 • Cháng
 • Lè(Yuè)
 • Shí
 • Biàn
 • Kāng
 • Yuán
 • Mèng
 • Píng
 • Huáng
 • Xiāo
 • Yǐn
 • Yáo
 • Shào
 • Zhàn
 • Wāng
 • Máo
 • Bèi
 • Míng
 • Zāng
 • Chéng
 • Dài
 • Tán
 • Sòng
 • Máo
 • Páng
 • Xióng
 • Shū
 • Xiàng
 • Zhù
 • Dǒng
 • Liáng
 • Ruǎn
 • Lán
 • Mǐn
 • Qiáng
 • Jiǎ
 • Lóu
 • Wēi
 • Jiāng
 • Tóng
 • Yán
 • Guō
 • Méi
 • Shèng
 • Lín
 • Diāo
 • Zhōng
 • Qiū
 • Luò
 • Gāo
 • Xià
 • Cài
 • Tián
 • Fán
 • Líng
 • Huò
 • Wàn
 • Zhī
 • Zǎn
 • Guǎn
 • Jīng
 • Fáng
 • Qiú
 • Miào
 • Gān
 • Xiè
 • Yīng
 • Zōng
 • Dīng
 • Xuān
 • Féi
 • Dèng
 • Shàn
 • Háng
 • Hóng
 • Bāo
 • Zhū
 • Zuǒ
 • Shí
 • Cuī
 • Niǔ
 • Gōng
 • Chéng
 • Xíng
 • Huá
 • Péi
 • Róng
 • Wēng
 • Xún
 • Yáng
 • Huì
 • Zhēn
 • Jiā
 • Fēng
 • Ruì
 • Chǔ
 • Jìn
 • 羿
 • Bǐng
 • Sōng
 • Jǐng
 • Duàn
 • Jiāo
 • Gōng
 • Kuí(Wěi)
 • Shān
 • Chē
 • Hóu
 • Péng
 • Quán
 • Bān
 • Yǎng
 • Qiū
 • Zhòng
 • Gōng
 • Nìng
 • Qiú
 • Luán
 • Bào
 • Gān
 • Tǒu
 • Róng
 • Liú
 • Jǐng
 • Zhān
 • Shù
 • Lóng
 • Xìng
 • Sháo
 • Gào
 • Yìn
 • Bái
 • Huái
 • 宿
 • 怀
 • Tái
 • Cóng
 • è
 • Suǒ
 • Xián
 • Lài
 • Zhuó
 • Lìn
 • Méng
 • Chí
 • Qiáo
 • Yīn
 • Nài
 • Cāng
 • Shuāng
 • Wén
 • Shēn
 • Dǎng
 • Zhái
 • Tán
 • Gòng
 • Láo
 • Páng
 • Shēn
 • Rǎn
 • Zǎi
 • Yōng
 • Sāng
 • Guì
 • Niú
 • Shòu
 • Tōng
 • 寿
 • Biān
 • Yān
 • Jiá
 • Shàng
 • Nóng
 • Wēn
 • Bié
 • Zhuāng
 • Yàn
 • Chái
 • Yán
 • Chōng
 • Lián
 • Huàn
 • ài
 • Róng
 • Xiàng
 • Shèn
 • Liào
 • Zhōng
 • Héng
 • Gěng
 • Mǎn
 • Hóng
 • Kuāng
 • Guó
 • Wén
 • Kòu
 • Guǎng
 • Quē
 • Dōng
 • 广
 • ōu
 • Shū
 • Yuè
 • Kuí
 • Lóng
 • Shī
 • Gǒng
 • Shè
 • Niè
 • Cháo
 • Gōu
 • áo
 • Róng
 • Lěng
 • Xīn
 • Kàn
 • Nā(Nuó)
 • Jiǎn
 • Ráo
 • Kōng
 • Zēng
 • Shā
 • Niè
 • Yǎng
 • Féng
 • Cháo
 • Guān
 • Kuǎi
 • Xiāng
 • Zhā
 • Hòu
 • Jīng
 • Hóng
 • Yóu
 • Zhú
 • Quán
 • Gě(Gài)
 • Huán
 • Gōng
 • Mòqí
 • Sīmǎ
 • 万俟
 • 司马
 • Shàngguān
 • ōuyáng
 • 上官
 • 欧阳
 • Xiàhóu
 • Zhūgě
 • 夏侯
 • 诸葛
 • Wénrén
 • Dōngfāng
 • 闻人
 • 东方
 • Hèlián
 • Huángfǔ
 • 赫连
 • 皇甫
 • Yùchí
 • Gōngyáng
 • 尉迟
 • 公羊
 • Tántái
 • Gōngyě
 • 澹台
 • 公冶
 • Zōngzhèng
 • Púyáng
 • 宗政
 • 濮阳
 • Chúnyú
 • Chányú
 • 淳于
 • 单于
 • Tàishū
 • Shēntú
 • 太叔
 • 申屠
 • Gōngsūn
 • Zhòngsūn
 • 公孙
 • 仲孙
 • Xuānyuán
 • Línghú
 • 轩辕
 • 令狐
 • Zhōnglí
 • Yǔwén
 • 钟离
 • 宇文
 • Zhǎngsūn
 • Mùróng
 • 长孙
 • 慕容
 • Xiānyú
 • Lǘqiū
 • 鲜于
 • 闾丘
 • Sītú
 • Sīkōng
 • 司徒
 • 司空
 • Qíguān
 • Sīkòu
 • 丌官
 • 司寇
 • Zhǎng
 • Zǐchē
 • 子车
 • Zhuānsūn
 • Duānmù
 • 颛孙
 • 端木
 • Wūmǎ
 • Gōngxī
 • 巫马
 • 公西
 • Qīdiāo
 • Yuèzhèng
 • 漆雕
 • 乐正
 • Rǎngsì
 • Gōngliáng
 • 壤驷
 • 公良
 • Tuòbá
 • Jāgǔ
 • 拓跋
 • 夹谷
 • Zǎifǔ
 • Gǔliáng
 • 宰父
 • 谷梁
 • Jìn
 • Chǔ
 • Yán
 • Yān
 • Qīn
 • Duàngān
 • Bǎilǐ
 • 段干
 • 百里
 • Dōngguō
 • Nánmén
 • 东郭
 • 南门
 • Hūyán
 • Guī
 • Hǎi
 • 呼延
 • Yángshé
 • Wēishēng
 • 羊舌
 • 微生
 • Yuè
 • Shuài
 • Gōu
 • Kòng
 • Kuàng
 • Hòu
 • Yǒu(Yòu)
 • Qín
 • Liángqiū
 • Zuǒqiū
 • 梁丘
 • 左丘
 • Dōngmén
 • Xīmén
 • 东门
 • 西门
 • Shāng
 • Móu
 • Shé
 • Nài(Mǐ)
 • Shǎng
 • Nángōng
 • 南宫
 • Qiáo
 • Nián
 • ài
 • Yáng
 • Tóng
 • Dìwǔ
 • Yán
 • 第五
 • Bǎi
 • Jiā
 • Xìng
 • Zhōng

学习《百家姓》

《百家姓》是中国独有的文化现象,是我国流行最长、流传最广的一种蒙学教材。全文把四再三十八个姓氏辑为四言韵文,虽然它的内容没有文理,但句句押韵,读来顺口,易学好记,颇具实用性。为雅俗所共赏,于古今都是有裨益的。

《百家姓》原本收录姓氏411个,后陆续增补到504个,今本共收单姓444个,复姓60个,总共504个姓氏,其选录姓氏的范围之广。细节之精,前无古人,后无来者。填补了此方的辑录空白,可谓成功的“文献整理”,它不仅在儿童启蒙教育上登堂入室,对社会说来也具有重要的实用意义。

直至今日谙熟《百家姓》,不论是对普通百姓的日常生话或是文人学者的专业研究,都如树之根基,水之源流,仍然十分必要。

更多百家姓信息在这里 123.5ikfc.com/baijiaxing/

从上方百家姓全文中可以看到其中有很多复姓,现在也还有很多自古流传下来的复姓。

百家姓带拼音版 123.5ikfc.com/baijiaxing/pinyin.html